Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Jindřichov je to Krajský úřad Olomouckého kraje.

Stanovené ZÚ na řece Branné viz grafická část tohoto PP - Mapa záplavových území Branná, PMO, s.p.

Branná – ok. Šumperk … ř.km 0,00 – 21,669 (vč. aktivních zón)

KÚ Olomouckého kraje

21.12.1998

č.j. OkÚ RŽP Šumperk, 12/1998

Voda 3591/98-Kl-231/2

Řeka Branná má na území SO ORP Šumperk vymezeno záplavové území, které bylo stanoveno 1998 vodoprávním úřadem Olomouckého kraje, v úseku od ř. km 0,0 po ř. km 21,669. Záplavové území je stanoveno pro Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu v celé délce toku v SO ORP Šumperk. Záplavové území je v rámci SO ORP vyhlášeno na území těchto obcí: Jindřichov, Branná, Ostružná, Hanušovice.