Hydrologické údaje a navrhovaná PPO

Řeka Branná

Hlavním recipientem katastrálního území obce Jindřichov je vodní tok Branná, která protéká katastrem obce.

Nejvyšších průtoků dosahuje Branná na jaře především v březnu a v dubnu. V létě její hladina klesá, ale pokles je střídán občasnými vzestupy v důsledku dešťů. V zimě a po ní začíná průtok řeky souvisle stoupat vlivem vyššího zásobování povodí srážkovou vodou. V silných zimách řeka zamrzá.

Ke zvýšeným průtokům ve vodním toku Brnná dochází, vzhledem k velikosti a tvaru povodí a délky toku (střední úsek), zejména vlivem déletrvajících letních vydatných dešťů.

Zástavba v obci Jindřichov leží podél řeky Branná, která protéká středem katastrálního území. Obytné domy jsou taky vystavěny severozápadně podél vodního tolu Staříč.   

Při povodních na řece Branná voda vybřežuje v zastavěném území obce Jindřichov – koryto řeky zde prochází obytnou zástavbou. V případě vylití může dojít také k ohrožení domů, zahrad, průmyslových objektů ležících v blízkosti toku.

Potok Hučava

Severo-východně by podle předpokladu neměla ohrozit při vylití obec Jindřichov, je však významným přídatkem povodňových vod v Branné. - nemá stanovená ZÚ.

Novolosinský potok

Novolosinský potok zasahuje do severovýchodní části katastrálního území obce Jindřichov - Nové Losiny. Tento potok je levostranný přítok Branné a se vlévá do ní a ohrožuje tak přidanými srážkovými vodami obec po celé délce řeky Branná. Nemá stanovená ZÚ.

Sklená voda

Slenná voda protéká východní části katastrálního území, je levostranným přítokem Branné a souběžně teče vedle Branné střední částí obec Jindřichov, kde může současně s Brannou způsobit povodňové jevy. Nemá stanovená ZÚ. 

Pekařovský potok

Pekařovský potok protéká východní částí katastrálníha území obce Jindřichov, která je hustě zastavěná podél toku - část Pusté Žibřidovice. Tady je značné riziko možných bleskových povodní, jako i možné ohrožení sesuvem půdy. Nemá stanovená ZÚ.

Potůčník

Pekařovský potok protéká východní částí katastrálníha území obce Jindřichov, je levostarnným přítokem Branné a lemuje katastrální území z jihu. Obytnou částí Jindřichova neprotéká, ale u ústí do Branné bezprostředně může ohrozit obatnou zástavbu Hanušovic. Nemá stanovená ZÚ.

Staříč 

Vodní tok Staříč je pravostranný přítok Branné - nemá stanovená ZÚ