Způsob vyhlášení SPA

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na řece Branná ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích poskytuje dispečink Povodí Moravy, s. p. Brno na základě údajů z hlásných profilů kategorie A - telefonicky, el. poštou na  obce s rozšířenou působností, Olomoucký kraj a KOPIS HZS.

Z ORP Šumperk je informace o dosažení SPA předáváno na PK obce.

1. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

□   při dosažení výšky hladiny rysky 1. SPA na vodních tocích, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň

□   při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně

□    na základě informací od:

 1. Českého hydrometeorologického ústavu
 2. Povodňové komise ORP Šumperk
 3. HZS Olomouckého kraje
 4. Hromadných sdělovacích prostředků
 5. občanů

2. SPA - Stav pohotovosti se vyhlašuje

□     při dosažení výšky hladiny rysky 2. SPA na vodních tocích nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryto toku

□       při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku

□       při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti

□       na základě informací od:

 1. Českého hydrometeorologického ústavu
 2. Povodňové komise ORP Šumerk
 3. HZS Olomouckého kraje
 4. Hromadných sdělovacích prostředků

3. SPA - Stav ohrožení se vyhlašuje

□       při dosažení výšky hladiny rysky 3. SPA na vodních tocích nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku

□       při dosažení směrodatného limitu průtoků nebo hladin v určených profilech toku

□       při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na VH dílech z hlediska bezpečnosti

□       na základě informací od:

 1. Českého hydrometeorologického ústavu
 2. Povodňové komise ORP Šumperk 
 3. HZS Olomouckého kraje
 4. Hromadných sdělovacích prostředků

2. SPA a 3. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Olomouckého kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích řeky Branné a přítoků a pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/nebezpečí. Současně zapíše datum a čas vyhlášení 2. SPA a následně 3. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Olomouckého kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Šumperk a KPK Olomouckého kraje.

Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím městského rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách.

KOPIS HZS Olomouckého kraje    

Tel: 950 770 152