POVODŇOVÝ PLÁN OBCE JINDŘICHOV

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Jindřichov ID dPP:11414 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Jindřichov podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Šumperk. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Jindřichov a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na ji.povodnoveplany.cz                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • řeka Branná – levostraný přítok Moravy
  • levostranné přítoky řeky Branné - potok Hučava, Novolosinský potok, Sklená voda, Pekařovský potok, Potůčník
  • pravostranný přítok Branné - potok Staříč

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy
Č.j.: PM4922/2015-219/Ju
ze dne 27.02.2018

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy

Č. j.: LCR957001465/2018 ze dne 28.02.2018
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad 69441/2015

Č. j.: 69441/2015 ze dne 10.09.2015

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 07.2020
organizační část 07.2020
grafická část 07.2020
přílohy 07.2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 07.2020
offline verze 05.2017
digitalizovaná verze 07.2020
databáze POVIS 07.2020

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.