Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Povodí Moravy, s.p. správa státního podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel. ústředna: (+420) 541 637 111, fax: (+420) 541 211 403
e-mail:  sekretariatgr@pmo.cz   ; internet: www.pmo.cz
GPS: 49° 49' 52.902'' N, 18° 16' 06.056'' E

generální ředitel podniku: MVDr. Václav Gargulák

Povodí Moravy, s.p. -  závod Horní Morava

U Dětského Domova 263, 772 11 Olomouc 
Tel: 585 711 225;  Fax: 585 711 214
ředitel závodu: Ing. Jiří Zedníček;  sekretariatZHM@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba – VH Dispečink Povodí Moravy, s.p.

Tel: 541 211 737;   vedoucí dispečinku: Ing. Marek Viskot

Přímý výkon správy toků:

Povodí Moravy, s.p. vedoucí provozu Antonín Spáčil, e-mail: spacil@pmo.cz

Provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk; Tel.: 583 301 292; Mob: 724 270 671

Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p.

Branná                           čHP 4-10-01-0400; IDVT: 101100234

                                                        ID (DIBAVOD): 401 380 000 180;

                                                        ID (CEVT): 10 100 109

Pekařovský potok        čHP  4-10-01-0380; IDVT: 10191544;

                                                        ID (DIBAVOD): 401 500 000 800

Staříč                             čHP  4-10-01-0390; IDVT: 10203654

                                                         ID (DIBAVOD): 401 490 000 100

Vodní toky ve správě Lesy ČR s.p.

Lesy ČR s.p. Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Tel.: 959 999 111, e-mail: lesycr@lesycr.cz; www.lesycr.cz

Lesy ČR s.p. - Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, Vsetín 755 01

Vedoucí provozu: Ing. Pavel Pernica ;

tel: 956 957 111, fax: 571 489 832,  GSM: 723 459 332, e-mail: ost57@lesycr.cz

Vedoucí ST-OPM Vsetín, detaš. pracoviště Šumperk: Ing. Pavel Hopjan, tel: 956 957 231

Správce vodních toků: Ing. Ladislav Chlebníček, GSM: 607 503 115

Hučava                                   čHP  4-10-01-0330; IDVT 10197205;   ID (DIBAVOD): 401 430 000 100

Potůčník                                čHP   4-10-01-0340; IDVT 10191900

Novolosinský potok              čHP  4-10-01-0350; IDVT 10193442

Sklená voda                           čHP  4-10-01-0370; IDVT 10190471

 

Vodoprávní úřad

Městský úřad Šumperk, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
Telefon: 583 388 111; e-mail: posta@sumperk.cz

Odbor životního prostředí MÚ

Vede agendu vodního hospodářství podle zákonů č. 254/2001 Sb., o vodách
a 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů, a zajišťuje:

  • vede vodoprávní řízení a povoluje nakládání s vodami, odběr z vod podzemních a povrchových
  • vede vodoprávní řízení a povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do velikosti 10.000 ekvivalentních obyvatel
  • vede vodoprávní řízení a vydává stavební povolení ke stavbám vodních děl
  • rozhoduje o zřízení, změně, zrušení ochranného pásma vodních zdrojů
  • je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností v době mimo povodeň
    a zajišťuje zhotovení povodňového plánu obce s rozšířenou působností

Vedoucí vodoprávního oddělení Ing. Alena Turková

Tel:          583 388 228;    e-mail:       alena.turkova@sumperk.cz